Login Password
Register Forgot Password  

Karpatská soustava chráněných území

             

Ochrana přírody v Karpatech je od roku 2006 podporována novou mezinárodní organizací – Karpatskou soustavou chráněných území (CNPA). S cílem posílit spolupráci mezi 7 karpatskými zeměmi, bude CNPA koordinovat společné projekty, které umožní zprostředkovat výměnu zkušeností mezi karpatskými chráněnými územími, podněcovat aktivity zvyšující povědomí o křehkých ekosystémech karpatského horského systému a bude zároveň přispívat ke konkrétním opatřením jako je vytvoření ekologické sítě, která poskytne ohroženým druhům větší šanci na přežití. Zvláštní důraz je přitom kladen na spolupráci se sousedy z alpských zemí.

CNPA – pozadí a historie

Karpaty se rozkládají na území okolo 200 000 km2 a v 7 zemích, kde se hovoří stejným počtem jazyků (7), v nich žije asi 17 milionů lidí. Chráněná území různých kategorií v Karpatech pokrývají zhruba 36 000 km2. To představuje okolo 18% území, které spadá pod tzv. Karpatskou úmluvu – mezinárodní dohodu o ochraně a udržitelném rozvoji celého karpatského masivu.

Chráněná území soustavy zahrnují:

  • 36 národních parků
  • 51 přírodních parků nebo CHKO
  • 19 biosférických rezervací
  • a okolo 200 dalších chráněných území

Úroveň ochrany v jednotlivých typech chráněných území se liší. Do soustavy jsou zahrnuty oblasti s přísnou ochranou, ale i takové oblasti, v nichž je důraz kladen především na rozvoj venkova. Přestože jsou Karpaty územím velmi rozrůzněným – ať už se jedná o odlišná opatření v oblasti ochrany přírody, či odlišnou kulturu – jsou také biogeografickým regionem s podobnou přírodní a ekologickou rozmanitostí. Jsou jednou z největších zalesněných oblastí v Evropě, ve které žije jedna z nejpočetnějších populací velkých šelem.

Ustavení CNPA bylo od roku 2003 oficiálně podporováno Alpskou soustavou chráněných území (ALPARC), Spolkovou republikou Německo a Monackým knížectvím. Společné aktivity však začaly již v roce 1999. Po několikaletém jednání mezi karpatskými zeměmi týkajícím se podoby budoucí soustavy chráněných území v Karpatech byla tato organizace oficiálně ustavena na konferenci smluvních stran Karpatské úmluvy v Kyjevě v roce 2006 jako Karpatská soustava chráněných území. Byl to konkrétní krok k naplňování Karpatské úmluvy v oblasti ochrany přírody. Koordinační orgán CNPA by pak měl řídit projekty mezi jednotlivými chráněnými územími v celých Karpatech.

CNPA – jak přispívá k naplňování Karpatské úmluvy

Hlavními činnostmi CNPA jsou ochrana přírody a udržitelný rozvoj Karpat. K tomu je nezbytná aktivní spolupráce mezi karpatskými chráněnými územími navzájem, stejně jako jejich spolupráce s chráněnými územími z jiných horských oblastí. CNPA, jako prostředek implementace, tedy naplňování, Karpatské úmluvy, bude zastupovat zájmy a potřeby karpatských chráněných území v jednání s národními i mezinárodními institucemi a organizacemi. Prosazováním a naplňováním rozhodnutí a doporučení různých orgánů Karpatské úmluvy, stejně jako i dalších mezinárodních programů a nařízení (Směrnice o stanovištích, Směrnice o ptácích, NATURA 2000, atd.) a podporou udržitelného života v horských oblastech bude CNPA aktivně přispívat k ochraně přírody a udržitelnému využití přírodních a kulturních zdrojů v Karpatech.

CNPA – tématické výměny, ekologická síť a osvěta

Hlavním úkolem CNPA je vytváření a posilování nově vytvořené soustavy, tj. podpora různých aktivit a výměna mezi manažery chráněných území, posilování kapacit v oblasti managementového know how, kontroly efektivnosti a implementace nových přístupů v rámci ochrany životního prostředí. Třemi hlavními oblastmi spolupráce budou:

  • Budování tématické sítě – příprava a organizace akcí zabývajících se různými tématy spojenými s spojenými s managementem chráněných území, příprava nástrojů pro mezinárodní spolupráci, příprava a vedení zvláštních projektů, které umožní výměnu zaměstnanců mezi chráněnými územími.
  • Budování ekologické sítě – vytvoření ekologického kontinua (souvislého prostoru) v rámci celého Karpatského masivu, které by zlepšilo podmínky pro migraci druhů a ochranu přirozených stanovišť.
  • Spolupráce a podpora osvětových aktivit – informace a vzdělávací aktivity v oblasti ochrany přírody.

Koordinační orgán CNPA by měl koordinovat aktivity související s těmito oblastmi zájmu a připravovat zprávy a doporučení pro Konferenci smluvních stran Karpatské úmluvy a všechny její příslušné orgány – především pro pracovní skupinu pro biodiverzitu.

CNPA – konkrétní témata

Příroda nezná administrativní hranice a protože environmentální politika se liší od jedné země ke druhé, koordinace ochranářských aktivit v rámci karpatského biogeografického regionu je velmi užitečná a žádoucí. V současné době probíhá spolupráce v oblasti monitorování velkých šelem, lesnictví a těžby, rozvoje udržitelného cestovního ruchu a ochrany přizozených stanovišť.

Karpaty jsou známy velmi vysokou druhovou rozmanitostí, neboli biodiverzitou. Staletí zdejší lidské činnosti a hospodaření však vedlo k výraznému roztříštění (fragmentaci) přírodních stanovišť. To ohrožuje migraci živočišných a rostlinných druhů, která má zcela zásadní význam pro dlouhodobou ochranu přírody. Ke zlepšení podmínek pro migraci druhů je potřeba vytvořit prostor, který spojí chráněná území s dalšími ekologicky vysoce hodnotnými lokalitami. Takováto ochrana je pak mnohem dynamičtější a účinnější.

Co se týče změny klimatu, chráněná území mají možnost analyzovat jejich dopad na přirozená stanoviště a živočišné i rostlinné druhy. Abychom se o těchto dopadech dozvěděli více, počítá se se zvláštními monitorovacími aktivitami v rámci chráněných území.

CNPA - budoucnost

Nové výzvy v novém světě plném změn, tak by mohlo znít heslo sítě CNPA. Chráněná území totiž mohou hrát klíčovou roli nejen v transkarpatské ochraně přírody, ale také v rámci evropské spolupráce týkající se udržitelné environmentální politiky. Stávající spolupráce mezi CNPA a jejím alpským protějškem (ALPARC) je velkou příležitostí pro uskutečnění této vize. CNPA, jednoznačně vycházející z Karpatské úmluvy, je již dnes největší mezinárodní organizací pro spolupráci chráněných území v Karpatech a bude nadále posilovat spolupráci s dalšími důležitými aktéry na poli ochrany přírody a udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.