Login Password
Register Forgot Password  

Sústava chránených území pre Karpaty

             

Ochrana prírody v Karpatoch má od roku 2006 podporu v novej medzinárodnej organizácii – Karpatskej sústave chránených území (CNPA). Aby sa posilnila spolupráca medzi 7 karpatskými krajinami, CNPA bude koordinovať spoločné projekty na sprostredkovanie výmeny skúseností medzi chránenými územiami Karpát, podporu aktivít na zvyšovanie povedomia o krehkých ekosystémoch tohto horského oblúka a prispeje ku konkrétnym opatreniam, pretoe ekologická sieť dáva väčšie šance pre preitie ohrozených druhov. Osobitná pozornosť sa venuje spolupráci s alpskými susedmi.

Dôvod vzniku a história CNPA

Karpaty sa rozprestierajú na území s rozlohou okolo 200 000 km2 s počtom obyvateľov pribline 17 miliónov v 7 krajinách a s rovnakým počtom jazykov, ktoré pouívajú. Rozličné kategórie chránených území tu majú výmeru okolo 36 000 km2. To predstavuje pribline 18 % územia, ktoré pokrýva Karpatská konvencia – medzinárodný dohovor na ochranu a trvalo udrateľný rozvoj celého horského masívu.

Chránené územia v tejto sústave sú zastúpené:

  • 36 národnými parkami
  • 51 prírodnými parkami alebo chránenými krajinnými oblasťami
  • 19 biosférickými rezerváciami
  • a pribline 200 inými chránenými územiami

Stupeň ochrany týchto rozličných kategórií je veľmi rozdielny a zahŕňa prísnejšie chránené územia, ako aj územia so stratégiou zameranou viac na rozvoj vidieckych oblastí. Tieto rozdielne koncepcie v ochrane prírody a iná kultúra v jednotlivých krajinách vytvárajú z Karpát heterogénnu oblasť i keď celé toto horské pásmo leí v tej istej biogeografickej oblasti s podobnou prírodnou a ekologickou rozmanitosťou. ijú tu napríklad jedny z najvýznamnejších populácií veľkých mäsoravcov a nachádzajú sa tu jedny z najrozsiahlejších zalesnených oblastí v Európe.

Od roku 1990 počet chránených území neustále rastie. Napríklad v roku 2003 bolo registrovaných 29 národných parkov, kým v roku 2007 ich je u 36.

Vytvorenie CNPA bolo oficiálne podporované od roku 2003 Alpskou sústavou chránených území (ALPARC), Nemeckom a Monackým knieactvom, ale spoločné aktivity sa začali u v roku 1999. Po niekoľkých rokoch rokovaní medzi karpatskými krajinami o podobe budúcej sústavy chránených území v Karpatoch Kyjevské zasadnutie konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru v roku 2006 oficiálne vytvorilo CNPA ako konkrétny príspevok k implementácii tohto dohovoru v oblasti ochrany prírody. Riadenie spoločných projektov chránených území tohto horského pásma by mala zabezpečovať určitá koordinačná jednotka.

CNPA prispieva k implementácii Karpatského dohovoru

Hlavnými aktivitami v rámci CNPA sú ochrana prírody a trvalo udrateľný rozvoj v Karpatoch. Aktívna spolupráca medzi karpatskými chránenými územiami, ako aj spolupráca medzi chránenými územiami Karpát a iných horských oblastí je podstatou tohto poslania. CNPA ako nástroj na implementáciu Karpatského dohovoru bude reprezentovať záujmy a potreby karpatských chránených území pred národnými a medzinárodnými orgánmi a organizáciami. Realizáciou rozhodnutí a odporúčaní rôznych inštancií Karpatského dohovoru a iných príslušných medzinárodných programov alebo smerníc (Smernica o biotopoch, Smernica o vtákoch, sústava NATURA 2000, Rámcová smernica o vode…) a podporovaním trvalo udrateľného ivobytia prispeje CNPA priamo k ochrane prírody a udrateľnému vyuívaniu prírodných a kultúrnych zdrojov Karpát.

CNPA – tematická výmena skúseností, ekologická sieť a zvyšovanie povedomia

Hlavnou funkciou CNPA je vytváranie sietí, t. j. prispievanie rôznymi aktivitami a výmenou skúseností i pracovníkov medzi správami k budovaniu kapacít pre manament chránených území, efektívnosť kontroly a riadenia a vyuívanie nových prístupov v koncepciách ochrany prírody. Hlavnými oblasťami spolupráce bude:

  • budovanie tematickej siete – organizovanie podujatí k rôznym témam manamentu území, vytvorenie nástrojov pre medzinárodnú spoluprácu, príprava a vedenie špeciálnych projektov, sprostredkovanie výmen zamestnancov medzi chránenými územiami.
  • budovanie ekologickej siete – vytvorenie ekologického kontinua v karpatskom horskom pásme zlepšením moností pre migráciu druhov a ochranou prírodných biotopov.
  • spolupráca a podpora pre aktivity smerujúce k zvyšovaniu povedomia verejnosti – poskytovanie informácií a pedagogické aktivity v oblasti ochrany prírody.

Koordinačná jednotka CNPA by mala koordinovať aktivity spojené s týmito oblasťami a pripravovať správy, hodnotenia a odporúčania, ktoré sa budú predkladať konferencii zmluvných strán Karpatského dohovoru a všetkým jeho príslušným orgánom – osobitne pracovnej skupine pre biodiverzitu.

CNPA – práca na konkrétnych problémoch

Príroda nepozná administratívne hranice a pretoe prístupy v oblasti ochrany ivotného prostredia sa v jednotlivých krajinách veľmi rôznia, je koordinácia aktivít pri ochrane prírody v rámci určitého biogeografického regiónu veľmi prospešná. Pre ušiu spoluprácu medzi chránenými územiami Karpát u boli identifikované rôzne námety ako je monitoring veľkých mäsoravcov, obhospodarovanie lesov, udrateľný rozvoj turistiky a ochrana biotopov…

V Karpatoch sa vyskytuje veľmi bohatá biodiverzita, ale stáročia trvajúca ľudská činnosť viedla k značnej fragmentácii prírodných biotopov. Migrácia ivočíšnych a rastlinných druhov, základ pre ich dlhodobé zachovanie, je ohrozená. Pre zabezpečenie týchto migrácií aj v budúcnosti je potrebné vytvorenie ekologického kontinua. To prepája chránené územia a ďalšie ekologicky vysoko hodnotné lokality pre rozvoj dynamickejšej ochrany prírody.

V oblasti klimatických zmien majú chránené územia monosť analyzovať ich vplyv na prírodné biotopy a druhy. Preto sa budú plánovať osobitné monitorovacie aktivity v chránených územiach aby sme sa dozvedeli viac o tejto hrozbe.

CNPA – zajtra

Nové výzvy v novom svete plnom zmien – to by mohol byť slogan sústavy CNPA. Chránené územia môu hrať kľúčovú úlohu v trans-karpatskej ochrane prírody a pri európskej spolupráci pri trvalo udrateľných stratégiách ochrany ivotného prostredia. Prebiehajúca spolupráca medzi CNPA a jej alpským náprotivkom (ALPARC) je veľkou šancou pre túto víziu. CNPA, zreteľne vychádzajúca z Karpatského dohovoru, je u dnes najväčšou medzinárodnou organizáciou pre spoluprácu chránených území v Karpatoch a posilní spoluprácu so všetkými ostatnými dôleitými zainteresovanými inštitúciami v oblasti ochrany prírody a trvalo udrateľného rozvoja na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.